Wetgeving Pagina


Privacyverklaring
Privacyverklaring i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring informeer ik u over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. Voor een goede behandeling en om het behandelproces goed te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Bij de eerste behandeling ontvangt u van mij deze privacyverklaring met het verzoek deze door te lezen en te ondertekenen.

Uw dossier bevat de volgende zaken:
- Uw persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.
- Het (door u) ingevulde anamneseformulier.
- Gegevens rondom uw klacht en uw algehele welbevinden, evenals andere zaken m.b.t. uw gezondheidstoestand, ziektegeschiedenis of omstandigheden die relevant zijn voor de behandeling.
- Uitgevoerde onderzoeken die door u aan mij verstrekt zijn of door mij zijn opgevraagd na uw schriftelijke toestemming.
- Aantekeningen n.a.v. de behandelingen en evaluatiegesprekken die met u plaatsvinden, met als doel het behandelingsproces te volgen.
- Eventueel foto’s van uw voeten en/of tong om veranderingen te volgen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De dossiers bevinden zich in een afgesloten kast. Gegevens die ik in de computer bewaar zijn beveiligd met een wachtwoord. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)!

De gegevens in het “cliëntendossier” blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt om:
- Het behandelproces te volgen.
- Andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of om uw huisarts op de hoogte te brengen dat u bij mij onder behandeling bent. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
- Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
- Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
- De datum van de behandeling/consult.
- De behandeling wordt omschreven als ‘natuurgeneeskundig consult’ met daarbij de prestatiecode en de vermelding dat het een behandeling reflexzonetherapie betreft.
- De kosten van het consult.
 
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Maak deze kenbaar.
- Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken. Het fijnste is natuurlijk als we er samen uit kunnen komen.
- Voelt u zich niet in staat uw onvrede of uw klacht met mij te bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot mijn beroepsvereniging de VNRT. Op grond van de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ben ik als therapeut verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Deze is geregeld via mijn beroepsvereniging de VNRT. Die heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op de website van de Verening van Nederlandse Reflexzone Therapeuten: VNRT